ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. ΚΑΙ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ!

Συνεδριάζει απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 33 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Αναλυτικότερα:

1. Έγκριση της με αριθμ. 1/2019 απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας».
2. Έγκριση Πρωτοκόλλων Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για δράσεις του ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ.
3. Ορισμός Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και γενικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
4. Εξειδικεύσεις πιστώσεων για Κωδικούς Αριθμούς το προϋπολογισμού του Δήμου.
5. Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής Παρεχόμενων Υπηρεσιών για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που έγιναν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.
6. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του αντικειμένου της εργασίας για την Αμοιβή για εργασία απομαγνητοφώνησης, πολυγράφησης κ.λ.π. των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
7. Διαγραφή μισθωμάτων ΔΕΠΤΑΗ.
8. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων.
9. Έγκριση μετακίνησης και εξειδίκευση πίστωσης για τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Αναστασάκη Ιωάννη στην Αθήνα στις 24 & 25 Ιανουαρίου 2019.
10. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος Urban Innovative Actions με τίτλο έργου “Renaturing and Regenerating the Water-deprived City” και ακρωνύμιο “2Rs4City”.
11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.ΤΜ.Ν.Ε.) του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ 15Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ».
12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Πρωτοκόλλου, για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ».
13. Έγκριση παράτασης για την υποβολή του Γ’ Παραδοτέου της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για ΣΔΑΕ».
14. Αίτημα εξειδίκευσης δαπανών για τον Κ.Α. 70-6474.008 με τίτλο «Κοινές δράσεις για την δημιουργία «Πράσινων» - Περιβαλλοντικά φιλικών διαδρομών μέσα σε τουριστικές περιοχές – EcoRouTs» στα πλαίσια του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020».
15. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της «Παροχής Υπηρεσίας για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος σήμανσης – προβολής του ισόπεδου τμήματος της Ενετικής Οχύρωσης της πόλης του Ηρακλείου».
16. Χορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επισκευή γηπέδου 5x5 στον Προφήτη Ηλία».
17. Κατανομή της χρηματοδότησης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) προς τον Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.) για το έτος 2019.
18. Εξέταση αιτήματος εξαγοράς εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ηρακλείου στο Ο.Τ. 224 (εντός τειχών) με έλεγχο των προϋποθέσεων αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης (απόφαση 1/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
19. Σημειακή τροποποίηση Γ.Π.Σ. Ν. Αλικαρνασσού στη θέση Δύο Αοράκια – ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου (απόφαση 2/2019 Επιτροπής Ποιότητας Ηρακλείου).
20. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Διοργάνωση και υλοποίηση μουσικής εκδήλωσης Δήμου Ηρακλείου με τίτλο «Musica Divina» από την Συμφωνική Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
21. Έγκριση κατανομής της συμπληρωματικής επιχορήγησης από ΚΑΠ που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων του Δήμου Ηρακλείου και εξειδίκευση δαπάνης.
22. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και αντιπροσωπείας του Δήμου Ηρακλείου στην πόλη Τάμπα της Αμερικής, στα πλαίσια της αδελφοποίησης των δύο πόλεων.
23. Εξειδίκευση ποσού για τον Κ.Α. 15-6682.001 με τίτλο «Λοιπά υλικά άμεσης κατανάλωσης».
24. Έγκριση για την υποβολή πρότασης με το Δήμο Ηρακλείου ως εταίρο, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης, Μετανάστευσης και Ένταξης και στον άξονα προτεραιότητας 1: Τοπικά και Περιφερειακά Δίκτυα για την ενσωμάτωση των πολιτών τρίτων χωρών σε εταιρικό σχήμα με επικεφαλής τον Δήμο της Vantaa (Φιλανδία).
25. "Έγκριση Επικοινωνιακού Σχεδίου 2019 Δήμου Ηρακλείου".
26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών για δημοσίευση προβολής του Δήμου Ηρακλείου στο περιοδικό By Buss της εταιρείας ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
27. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Υποστηρικτικές υπηρεσίες Επικοινωνιακού Σχεδίου 2019 Δήμου Ηρακλείου» με CPV 79340000-9 (Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ).
28. Παραχώρηση διοργάνωσης και διαχείρισης της Πολιτιστικής εκδηλώσεως «Καστρινή αποκριά» για το έτος 2019 στην ΔΗΚΕΗ.
29. Διατήρηση της απαλλοτρίωσης μετά την παρέλευση του 18μηνου και μετά από αίτηση και υπεύθυνη δήλωση των ιδιοκτητών – δικαιούχων αποζημίωσης σύμφωνα με την αρ. 4/2009 πράξης προσκυρώσεως ρυμοτομήσεως και αναλογισμού αποζημιώσεων ιδιοκτησιών που βρίσκονται στα Ο.Τ. 77 & Κ.Χ. 148 μεταξύ των οδών Αγίου Τρύφωνος και Βοσπόρου και την ανώνυμης οδού μεταξύ των Ο.Τ. 65 & Ο.Τ. 147 του σχεδίου πόλεως του πρώην Δήμου Ν. Αλικαρνασσού και νυν Δήμου Ηρακλείου μέσω στου Πράσινου Ταμείου.
30. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 37ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου.
31. Αίτημα προς τον ΟΑΕΔ για την παράταση της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης των οκτώ καταστημάτων και αιθουσών συγκεντρώσεων που βρίσκονται στον οικισμό ΟΕΚ «Ηράκλειο IV» (Μπεντεβή).
32. Έγκριση για την συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο AMARE – EU project και στο εταιρικό σχήμα (consortium) ως πόλη πιλότος (pilot city).
33. Έγκριση απομάκρυνσης δέντρων.


Πηγή
Μοιραστείτε το στο Google Plus

1ki1 news - ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ news Κρήτη

Το 1ki1 News Group είναι πολυσυλλεκτικός διαδικτυακός τόπος που ανανεώνεται συνεχώς, όλο το 24ώρο, όλο τον χρόνο.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίουΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟ (από τα πρώτα)... ΜΙΚΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΣΑΝ ΤΟ 1ki1 news ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1ki1 news group MMS (modern media services) ME 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE ΚΑΙ 100 "ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ" BLOGS ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ 1ki1 news ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ή όποιο άλλο όνομα της κάθε περιφέρειας).

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ 1ki1 news ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΚΟΜΑ BLOGS ΩΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 1ki1 news!

ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ PROJECT ΠΑΡΑ... ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ GOOGLE ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ BLOGGERS.

1ki1 News Group Video